Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bůh přece dává daleko více než si můžeme třeba představit nebo pomyslet na cestě ke svatosti i na cestě ve svatosti, má cenu plnit Boží Vůli...

K textu: nejen nové otázky(7): (Povolána je každá bytost, záleží na tom, jak se k tomu postaví například svým jednáním..., jak bylo již na jiném místě řečeno...)

A co "ekologický" vánoční stromek: stromek zasazený v květináči? ...

Fenykl se doporučoval i kojícím ženám kvůli jeho pozitivním vlivům na laktaci, ale i dětem na nadýmání, chválí ho i Hildegarda jako obecně příznivou bylinu, páter Ferda se připojuje i snad jeho vlivem na organické látky dnešních obalů (umělá hmota) viz jeho směs atd.
 
... i co se týče souběžnosti časů...nekonečný (?) "příběh"...

…Přijď, přijď, Emanueli (Emanuel = Bůh s námi)…, tradice…ústní podání…, (Ježíš) nepřišel zrušit zákon, ale naplnit…, …sjednocení, ne bohorovnost…, Boží kniha života:…samohlásky…souhlásky…překlady…variace…jako (i) v DNA(?)…

… Bůh je Otcem i Matkou… planety Země… , (…kde nechat Boha jednat i v nevědomí(?)/povědomí(?)/podvědomí(?)…), … i Boží anděly Slunce a Měsíce…(dýchej a mysli přitom i na svaté anděly vzduchu (i při jídle), …milou (tu duši) i milého (toho) ducha i (to) milé tělo (celou bytost) v milovaného přetvořenou/přetvořeného/přetvořené (přetvořenou)…*, …apoštolko Letnic v celých bytostech (v tělech, duších, duchách)…, pomoc nejen celé planetě, soustavě, všem národům, jednotlivcům, planetám, soustavám, galaxii/iím, vesmíru, vesmírům, astrální pěně atd. podle Boží Vůle… , …co je jedinečné a co společné…analogie…vystupují … z ticha…jednota celé/ých svaté/svatých bytosti/í jako jednota svatého/svatých těla/těl(?), duše/duší(?), ducha/duchů(?)…to je (vele)svatý chrám Boží…* , … jako svatě: obousečně/x…-sečně… (také tohle*) podle Boží Vůle…

podle Boží Vůle* (Bože, dej podle Tvé Vůle :): rozvoj (?) i sexuality lidstva … obou … partnerů* a její sjednocení*, harmonizaci*…dosažení plnosti* a harmonie* i co se týče zdravé (svaté) sexuality*… prorokování podle Boží Vůle…

...vzájemnost partnerů ve svátosti manželství...

A co šechina, tedy ta "žena" (v pravém nejen židovství), která předchází a doprovází a ...    ?

...*:aby se nemuselo budovat zapomenuté atd. znovu jako po vyplenění například alexandrijské knihovny...*:kdyby vědci sestavili vegetariánský jídelníček plně nahrazující maso (a jídla z živočichů) a vejce tak, aby to plně nahradilo takovou stravu bez zdravotní újmy a aby to ještě napomohlo i energetizovat organismus,  (nebo snad sestavili již? - jsme s tím v kontaktu?), atd.*, i takto * označené podle Boha...

...harmonizace a energetizace a ... podle Boha...

Ježíš: ...ty bytosti, kteří mi dali sílu vydržet utrpení a těm bytostem... dám dary například obrátit...

podle Boha:...je aktuální (?) zapojení intelektu (i vědy) do spirituality a ...

…světlo Boží…

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

spolupráce i židovství a křesťanství i na „úrovni“ 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

problém? oddělenosti některých lidí od Boha…pro to třeba neporozumění a odpudivost,ale Bůh…

Bože, dej, aby (nejen) mladí i ventilovali ...dobře...podle Tebe...a...
...i co je za (také těmito) slovy a ...

…aby hledali a nacházeli…

...
...Bůh sám vede a dává dary a ...
...Jeho bytosti, tvorové cítí jeho blízkost a...

Existuje propojení života i co se týče pozitivních vynálezů a skrytých pozitivních skutečností?

A co svatý Bruno a svatý Antonín, kteří šli dále než reformace?

Apoštolko/Apoštole Letnic (i) v duších, pomoz(te). 

Bez Tebe, Kriste, by "lidský život" neměl vůbec žádný cíl...

Jo, někteří i pohané se jaksi domnívali, že křesťanství přišlo zničit jejich kulturu, ale vlastně mělo přínos i jejich kultury zachovat a naplnit skutečné poslání lidství, to, že někteří chybovali a zraňovali nebo křižovali i tím i Ježíše Krista...

A co meditovat (v souladu s Bohem) na stromech?*

A co, když se podepíší rodiče na dětech? A co chyby společnosti na...?

...spřízněné (i) duše...
...a máme teď a tady i před očima...
…srozumitelné a srozumitelně a … pro…
...i zkouška pravosti a opravdovosti?
...i co zvěrolékařům a rostlinolékařům?
…něco jako vyšší (část?) duše? a…
...i pro potomky...
...nejen pro mladé...
...proudy vod milosti...
...světlo Vědy...

sv. Tomáš Akvinský: Aurora consurgens, Jitřní záře aneb povstávající červánky... zlatá hodina svatého Tomáše Akvinského (s připojeným druhým technologickým traktátem)...i prosby za jitra, když... se probouzí...a večer...červánky...
...obraz...z knihy...svaté spojení, svatá obec, svaté...Orel...v rukách...

Ty, Bože…

Tvá (nejen) Geometrie...

I obraz z… Bůh v Přírodě…i v konkrétně…Tvoje Kružnice, Tvoje Elipsa, i v podobě…putování podle Boha…, interpretace, jak i myšleno,  ráj podle Boha


...být…i....nemít … (…?/nebo?)...i.... mít…: život podle Boží Vůle…:- Bože, (opravdu) staň se Tvá Vůle…

dej (i?) poznat Tvou Vůli podle Tebe…

… nezatvrzovat i své srdce ve vztahu k Bohu a bližním…

...být bytostí všech svatých bytostí/některých svatých bytostí/jedné svaté bytosti...

... je potřeba přijmout Ježíše i do svého srdce, protože spásu může dát jen on, pomůcky jako například meditace, cvičení, pokud jsou v souladu s Boží Vůlí, mohou mít svůj smysl, ale samy nejsou Ježíšem...

 …existuje i více způsobů podle Boží Vůle, jak „odejít z tohoto světa“? ... Ježíš: „… nebraňte jim, (nechte je přicházet ke mně), protože takovým patří království Boží…“

Pravý význam a potřeba zdravé sexuality podle Boha… i co se týče celibátu podle Boha?

A co i malé přehlížení určitých skutečností i bytostí, že třeba nejsou na výši atd.?
A co chování rádoby upřímné a férové, když takové opravdu není? A co opravdu od představených, vedoucích atd.?

A existuje diskriminace i koktavých (atd.) ? Že je lepší je raději neukazovat ve společnosti?

Že nemají na to, aby třeba řečnili nebo řídili …?

Že není společenské se (i) jich zastat atd. ?

A co udělat – jak i jim pomoci, jak i je uzdravit? Přejí si to i koktaví?

Proč neléčí toho určitého člověka rádoby praví/é kněží/kněžky/mniši/mnišky/řeholnící/řeholnice/poustevníci/poustevnice/lékaři/lékařky/léčitelé/léčitelky/ iluzionisté/ iluzionistky/ šamani/ šamanky (atd.) v souladu s Bohem? Proč neuzdraví toho určitého člověka?

Je to tak, že nejsou (zcela) v souladu s Bohem?

Je to tak, že viditelná církev/viditelné společenství například texty, kde byla smíšena pravda s nepravdou nebo byly zcela pravdivé třeba raději jaksi vyřadila/o?

Jo a ti, kteří nevěří v Krista,  přeci neznamená, že budou odloučeni od Boha... a co sebevrazi...?

A co diskriminace některých pravých kněží/kněžek/mnichů/mnišek/řeholníků/řeholnic/poustevníků/poustevnic/lékařů/lékařek/léčitelů/léčitelek/ iluzionistů/ iluzionistek/šamanů/šamanek atd. ?

No a co i novodobí Tomášové a ..., kteří/které chtějí poznat pravdu, třeba aby něco bezhlavě nepřijali/y? A co ... Magdalény a ..., které/kteří třeba neznají Zákon? ...

Co se týče duchovna i filosofie také bojových umění, je potřeba se vyhnout takovému duchovnu/filosofii, které přesahuje hranice…, které je v rozporu s Bohem, s Boží Vůlí ...dojít k okamžitému(?) sjednocení/ nebo (postupnému (?) sjednocování) s Bohem…

<!--[if !supportEmptyParas]--> Je ...uzdravena(?)... i minulost ...? ... z každého národa?<!--[endif]-->

Co se týče například všelijakých krizí například v dospívání, různé bytosti mají různé cesty, něco může být společného, je potřeba spolupracovat s Bohem a ... spolupracovat s Bohem na postupném(?) nastolování nebo okamžitém(?) nastolení harmonie Ducha podle Boží Vůle...

Jen jestli je to Tvoje Vůle, Bože: tak ... vdechuji (i vydechuji) a piji Tvůj Nektar a     ...
...Tvoji manu, rosu, plody Tvého i Slunce, Měsíce,...
...planetární orgány všech svatých bytostí...
...planetární/galaktické(á)/vesmírné(á) atd. svědomí (?)...

…jeho „Magdalény“ a jeho „Pavlové“…

..."jádro" a "elektronový obal"...?

..."souměrnost" z jednoho bodu (?) ...jednoho Slova... úplnost/plnost...

... a ten "muž"?

...(i vysoká) škola a ... škola (obor) jménem "život"? ...tichý (jemný) hlas...

...aula lucis, via lucis (aula světla, cesta světla)...
...3(?) "úrovně/stupně" zasvěcení: 1. sjednocení (smysly, duch), 2. ztotožnění (...), 3. dokončenost, úplnost (...),                   ...

a na to                                 navazuje

...je potřeba pomoc pravých mystiků/pravých ...(atd.) v souladu s Bohem (a rozmlouvajících(?)     s Bohem) i co se týče vědy, techniky a hospodářství na potření i nebezpečí i co se týče pokusů (atd.)?

a hle, pak to není tím, čím ... ale pravda bude, protože vlastně je a byla zjevná...(naladí?) ... promluví...

...jemnohmotné...Země je svou přirozeností krásné krystalizované tělo, zářivé jako nebe....výstup a sestup Ducha zářícího v...jemnohmotném...síla vegetace ukrytá v semeni...posvátný Fénixi...králi nebes...s ním velkého svátku všech svátků ještě v tomto životě ... a ... v těle...v duši... v duchu...celé bytosti...spočineš v Duchu nebeského Jeruzaléma   ... oživuje a vytváří...dojdeš cíle...očištěn...skutečně existuje...

...Pane, dej .../někomu/jednomu (i čtenáři?) nějaký "dárek" podle Tvé Vůle*... ... ... Ty víš, jak to myslím... ... : ... ... ... třeba teď:  ... ... ... (Amen).
... i třeba co zůstane nevyjádřeno/pomlčeno (podle Tvé Vůle i toto výše živeno také skrze)... jako libá vůně pro Hospodina (/*)... nebát se cesty, Bůh je záštitou, Utěšitelem, Krásou, Harmonií...

... z pravdy, ze které bytosti přijali... 
... Marie Magdaléno di Pazzi, ... bytosti svatého (nejen) Petra i Pavla, Františka a Dominika, ... Alžběty od Trojice i Terezie od Ježíše, svaté Magdalény i Panny Marie......všech svatých (i) Tomášů...(i toho, co mají společného)...
... svatého Bernardina Sienského/svaté Bernadety...svaté Benedikty/svatého Bruna...svatého Benedikta...
... ...
...


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář