Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZLOMEK 1

I byl ( a Je i bude) jednou jeden člověk (a byl a Je a bude Život) jménem Ježíš ve věku asi třiceti let, který si nás vyvolil. (Asi ve věku 35-ti let byl pak ukřižován.) Když přišel do Kafarnaum, vstoupil do domu Šimona, zvaného Petr, (tj. Skála), a otevřel svá ústa a řekl: "Když jsem se procházel kolem Tiberiadského jezera, vyvolil jsem Jana a Jakuba, syny Zebedeovy, a Šimona a Ondřeje [a Filipa a Bartoloměje, Jakuba, syna Alfeova a Tomáše], Tadeáše a Šimona Zélótu a Jidáše Iškariotského a tebe, Matouše, když jsi seděl v celnici; zavolal jsem a následoval jsi mě. Bude vás "dvanáct" "apoštolů" (i "dvanáct" "apoštolek" jako "dvanáct" izraelských kmenů) na svědectví Izraeli."
 

(Číslo "dvanáct" znamená jakousi "plnost", je jasné, že „apoštolů/apoštolek“ i "učedníků/učednic" (atd. podle Boží Vůle) je víc...Bože, dej abych byl/a Tvým/Tvou "učedníkem/učednicí", případně "apoštolem/apoštolkou" atd. podle Tvé Vůle...)

ZLOMEK 2

Když Jan křtil, vyšli za ním farizeové a byli pokřtěni oni i celý pravý Jeruzalém. Jan měl roucho z velbloudí srsti a kolem beder měl kožený pás. A jeho pokrmem byl med divokých včel, který měl chuť many jako koláč (smočený) v olivovém oleji.


ZLOMEK 3

Za dnů judského krále Heroda přišel Jan a křtil křtem k pokání v řece Jordánu. Říkalo se o něm, že je z rodu kněze Árona, syn Zachariáše a Alžběty. A všichni vycházeli za ním.

 

 

ZLOMEK 4

Když byl lid pokřtěn, přišel také Ježíš a byl od Jana pokřtěn. A když vystoupil z vody, otevřela se nebesa a uviděl Ducha svatého v podobě holubice, jak sestupuje a vstupuje do něho. A hlas z nebe pravil: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení. Já jsem tě v mé Přítomnosti zplodil." A to místo ihned obklopilo veliké světlo. Když to Jan uviděl, řekl mu: "Kdo jsi, Pane?" A znovu zazněl z nebe hlas a řekl mu: "Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení." Potom před ním Jan padl na zem a řekl: "Pane, prosím tě, pokřti ty mne." On se však bránil a řekl mu: "Připusť to, neboť takto je třeba všechno naplnit."


ZLOMEK 5

(Učedníci řekli:) "Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku." (Ježíš odpověděl:) "Kdo je má matka a moji bratři?" A vztáhl ruku na učedníky a řekl: "Moji bratři a matka a sestry jsou ti, kdo konají Vůli Boha, mého Otce, mé Matky (...atd. podle Boží Vůle)."

Fragment 1 

[...] ve všem [...] Vpravdě, [pravím vám ...] bude [...] ty [...]


Fragment 2

"[...] dolehlo na mě." A Ježíš [přistoupil] k vidění a [řekl]: "Proč jste mal[omy]slní? Protože ne [...] vy, ale [...]"

"[...] jsi řekl, neodpoví[dáš. Čeho se tedy z]říkáš? Co je nový[m uče]ním, [o kterém oni tvrdí], že [ho učíš, nebo co] je nový[m k]řt[em, který hlásáš?" [Odpově]děl a [...]

Když [ho] vid[ěli] zákoníci a [fariz]eové a kněží, hněvali se, [že prodlévá s hříš]níky - v jejich stře[du]. Ale když to Ježíš uslyšel, [řekl: "Ti, kteří [js]ou zd[raví, nepotřebují lékaře], a[le ...]"

 

SCÉNA DRUHÁ

Ježíš se opět zjevuje svým učedníkům


1 Druhý den ráno, po té, co se to událo, se Ježíš znovu [zjevil] svým učedníkům.

2 Řekli mu: "Mistře, kde jsi byl a co jsi dělal, když si od nás odešel?"

3 Ježíš jim řekl: "Šel jsem za jiným velkým a svatým pokolením."

4 Učedníci mu řekli: "Pane, jaké je to velké pokolení, které je lepší a svatější než my a není z těchto království?"

5 Když to Ježíš uslyšel, zasmál se a pravil: "Proč uvažujete ve svých srdcích o onom silném a svatém pokolení? Vpravdě vám pravím, že nikdo, kdo se zrodil v tomto věku, to [pokolení] nespatří a žádný zástup andělů z hvězd nebude nad tím pokolením vládnout. A žádný člověk smrtelného původu se s ním nemůže spojovat, neboť to pokolení nepochází z [...], které se stalo [...]. Pokolení z lidí mezi [vámi] je z pokolení lidského [...] síly, která [...] další síly [...] skrze [něž] vládnete."

6 Když to učedníci slyšeli, byl každý z nich zneklidněn ve svém duchu. Nemohli říct ani slovo.

7 Další den k nim Ježíš přišel [a] oni mu řekli: "Mistře, spatřili jsme tě ve [vidění], protože jsme měli velké [sny ...] noc [...].

8 [Řekl:] "Proč jste [...] šli ukrýt?"

(Ježíš také „při své smrti“ sestupuje do pekel, aby odtud vytáhl bytosti patřící Bohu , osvobozuje nejen je ze smrti.)


Jidáš popisuje své vidění a Ježíš odpovídá

 

4 [Ježíš] odpověděl a řekl: "Jidáši, tvá hvězda (jako tvá touha po majetku, tvé skrblictví, satan, bývalý Lucifer, to znamená bývalý Světlonoš, bývalý nositel Světla, jeden z nejvyšších a nejkrásnějších andělů před svým pádem, který padl i kvůli své pýše, své zlobě, který do tebe vstoupil, tě svedl z (krásné) cesty) i tvá pýcha, tvá zloba a tvá lež a tvá zrada tě svedla z cesty , kterou jsem jako Cesta, Pravda a Život (atd. podle Boží Vůle) pro tebe měl v záměru." A pokračoval: "Žádný člověk smrtelného původu není hoden, aby vstoupil do domu, [který] jsi viděl, neboť to místo je vyhrazeno pro svaté. Tam nebude panovat Slunce ani Luna, ani den, ale svatí tam budou setrvávat stále, ve věčném království se svatými anděly. Pohleď, zjevil jsem ti mystéria království a poučil jsem tě o omylu hvězd a [...] poslal to [...] k dvanácti věkům."


 

Bůh stvořil bytosti, aby v Lásce vytvořili společenství, některé však odmítly a vzepřely se Bohu (ve vzpouře).
 

 

Ježíš učí Jidáše o kosmologii - Duch a sám Stvořitel

9 Ježíš řekl: "Pojď, abych tě mohl poučit o [tajemstvích, jaká] žádný člověk nikdy neviděl. Neboť tam existuje velká a nekonečná říše, jejíž rozsah žádné pokolení andělů nespatřilo, [v níž] je velký neviditelný [Duch], jehož žádné oko anděla nevidělo, žádná myšlenka srdce nepochopila a nebyl nikdy nazván nějakým jménem.

10 A objevil se zářící oblak. Řekl: 'Nech stvořit svatého anděla jako mého služebníka.'

(Bože stvoř mi/vesmír/vesmíry zcela ve Tvé Harmonii podle Tvé Vůle…)

11 A velký svatý anděl, osvícený božským samotným Stvořitelem, vystoupil z oblaku. Kvůli němu byli stvořeni čtyři další svatí andělé z dalšího oblaku a stali se služebníky andělského samotného Stvořitele. Samotný Stvořitel řekl: 'Nechť [...] vznikne [...].' A to vzniklo [...]. A on [stvořil] první světelné těleso, aby nad ním vládlo. Pravil: 'Nechť vzniknou svatí andělé, aby [mu] sloužili.' A vzniklo nesčetné množství svatých[andělů]. Pravil: '[Nechť] vznikne osvícený věk,' a on vznikl. On stvořil druhé světelné těleso, [aby] mu vládlo společně s nespočetným množstvím svatých andělů nabízejících mu své služby. Tak stvořil ostatní osvícené věky. Učinil je, [aby] nad nimi spolu s Bohem, jediným Vládcem, vládli. A stvořil pro ně nesčetné množství svatých andělů, aby jim pomáhali.A stvořil Bůh ještě i jiné svaté bytosti a jiná svatá jsoucna ve své Harmonii.
 

 

Adam a světelná tělesa

12 Adam nebyl v prvním zářícím oblaku, který nikdy neviděl žádný z andělů mezi tím vším, co se nazývá 'Bůh'. On [...] který [...] obraz [...] a podle podoby z [tohoto] anděla. Vytvořil neporušitelné [pokolení] vycházející z Jeho svatých [...] (dvakráte) dvanáct [...] (třikráte) dvacetčtyři [...]. Vytvořil sedmdesátdva světelných těles vycházejících v neporušitelném pokolení v souladu s Vůlí Ducha. Sedmdesátdva (pětkráte) světelných těles si pro sebe vytvořilo třistašedesát světelných těles vycházejících v neporušitelném pokolení v souladu s Vůlí Ducha, takže jejich počet by měl být pět pro každého.

13 Dvanáct věků dvanácti světelných těles ustavilo svého svatého otce/matku (Otec svatých otců/dětí... je Bůh, Matka svatých matek/dětí..., Otec svatých matek, Matka svatých otců je Bůh)) v hierarchii se šesti nebesy pro každý věk, takže je tam sedmdesátdva nebes pro sedmdesátdva světelných těles a pro každé [z nich pět] nebí. [Celkem] třistašedesát [nebí ...]. Byla jim svěřena moc a [velké] zástupy svatých andělů [bez počtu] pro slávu a úctu. [A pak také] neposkvrnění duchové pro slávu a [úctu] ze všech věků a nebes a jejich nebí.


Nově stvořený/é nepostižitelný/é vesmír/y atd. podle Boží Vůle…

14 Velké množství stvořených nesmrtelných svatých bytostí je nazýváno novým vesmírem/y atd. podle Boží Vůle – v Harmonii - Otcem a sedmdesátidvěma světelnými tělesy, jež jsou vytvořeny samotným Stvořitelem a jeho sedmdesátidvěma věky. V něm se objevily bytosti jako první člověk se svými neporušenými silami. A věk, který se objevil s jejich pokolením, věk, v němž existuje oblak Božského vědění a Bůh v oblaku a svatí nejen andělé, se nazývá El. […] věk […]

15 Poté […] řekl: 'Nechť povstane dvanáct svatých andělů jako dvanáct učedníků, dvanáctero "učednic",dvanáct kmenů izraelských, [aby] sloužili Hospodinu.'

16 A hle, z oblaku se zjevil [svatý anděl], z jehož nosu se valil dým. Jeho jméno bylo zakrývající, což znamená 'služebník Tajemství Božího nevysvětlitelného, bez dna'; jiní ho nazývají zástěrou Hospodinovou. Další svatý anděl, obdivuhodně krásný, vystoupil také z oblaku. Tak zakrývající obdržel šest svatých andělů - stejně tak jako obdivuhodně krásný - aby Bohu sloužili, a tak bylo dvanáct svatých andělů v těchto nebesích, každý z nich přijal díl v nebesích.

 

7 Dvanáct dalších svatých bytostí mluvilo s dvanácti svatými anděli: 'Nechť každý z vás […] a nechte je […] pokolení [… chybí jeden řádek ...] andělé.'


 


36 A tak "mimozemšťan"

 pozvedl své oči a spatřil zářící oblak, i vstoupil do něj. Ti, kteří stáli na zemi, slyšeli hlas přicházející z oblaku, říkající [...] velké pokolení [...] obraz [... chybí asi pět řádků ...]

 

Pak řekl obdivuhodně krásný svým svěřeným svatým andělům: 'Nechejme stvořit další bytosti podle Boží Vůle, podle Boží podoby a podle Božího obrazu. Buďme věrní Bohu a neodporujme mu.'

(A buďme také strážci nejen svěřených bytostí jak určil Bůh…)

 

A povstali (svaté) bytosti a (svatá) jsoucna jako svaté děti.


 

A hle, jak vše svaté a dobré do sebe zapadá (nejen jako kolečka v hodinovém stroji) nejen v přírodě. Ty jsi Stvořitel.

 

Spasitel, (který) stál se svými učedníky (i mučedníky?) poblíž, mu odpověděl: "A ty, který jsi také tady v chrámu, jsi čistý?"

Farizeus mu řekl: "Já jsem čistý, neboť jsem se vykoupal v Davidově rybníku. Sestoupil jsem do rybníku po jedněch stupních a vystoupil po druhých. Pak jsem si oblékl bílé a čisté šaty. A přišel jsem a podíval se na tyto svaté nástroje."

Spasitel mu odpověděl a řekl: "Běda slepým, násilným (tedy nesvatým lidem) lidem, kteří (mimojiné i) nevidí! Vykoupal ses v tekoucí vodě, kde se psi a vepři válejí ve dne i v noci? A když ses sám umyl, čistil si kůži z vnějšku. Stejně se i nevěstky a pištkyně mažou (olejem), myjí se a čistí, když se přikrašlují, aby vzbudily žádostivost mužů, ale uvnitř jsou plné škorpiónů a všelijaké špatnosti. Já však a moji učedníci, o kterých říkáš, že jsme se neumyli, my jsme se vykoupali ve vodách života věčného, které proudí od Boha z nebe. Avšak běda těm..."

 

1 (...) A byli jsme jednotni ve svých srdcích i ve své mysli (atd. podle Boží Vůle) v úžasné prostotě, (zářné) jednoduchosti, (zářné) "starobylosti i novotě", Lásce i Bytí (atd. podle Boží Vůle) našeho Boha...naší Bohyně...
Bože/Bohyně, kéž bychom mohli mít i více dobrých překladů a dobrých interpretací, dobrých výkladů, dobrých textů (atd. podle Boží Vůle)... a kéž žijeme s Tebou, v Tobě a pro Tebe (atd. podle Boží.. Vůle) ...
Pane, dej, ať přijmeme určité pravdy a to bez myšlenek kolem, bez předsudků, například, že jsou přehnané, když ve skutečnosti takové nejsou...a abychom byli zbožní/é... nejen toto nám vypros(te) i ty Dome zlatý, Stánku zbožnosti Ducha svatého: Maria Panno, i vy,  všechny svaté bytosti (atd. podle Boží.. Vůle)... nebo snad již máme? ...
A co přínos (nejen) pohádek, je to taky o sublimaci do "vyšších úrovní" lidské duše? Skrývá se odpověď i v těchto (nejen předcházejících) otázkách?
A co odpovědi (atd. podle Boží Vůle)? Známe (nejen) DVD o Byl jednou jeden život/člověk?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

BEST software for captcha breaking!

(MashaSargy, 12. 12. 2017 21:56)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.