Jdi na obsah Jdi na menu
 … se poradili a přišli k Pilátovi ( A jak to bylo za Husa a nejen ve 20. století? A jak je to dnes?), aby obžalovali Ježíše za mnoho jeho skutků. Říkali: "Víme o něm, že je synem tesaře Josefa, že jej porodila Maria, a on přitom tvrdí, že je synem Božím a králem. Dále znesvěcuje soboty a chce zrušit náš Zákon zděděný po otcích." Na to řekl Pilát: "Co vlastně dělá a co chce zrušit?" Židé odpověděli: "Máme zákon, že nesmíme nikoho v sobotu uzdravovat, ale on zlými skutky uzdravoval v sobotu mrzáky, hrbáče, a lidi s odumřelými údy, slepce a ochrnuté, hluché i lidi posedlé démony." Na to Pilát: "Jakými zlými skutky?" A oni: "Je to kouzelník a s pomocí Belzebuba, pána démonů, vyhání démony a všechny si je podřizuje." Na to jim Pilát řekl: "Ale to neznamená, že vyhání démony s pomocí nečistého ducha, ale s pomocí boha Asklépia."

 

2 Tu Židé řekli Pilátovi: "Žádáme Tvé veličenstvo, abys ho předvolal před svou soudcovskou stolici a vyslechl ho." Pilát je vybídl, aby předstoupili blíže k němu, a řekl: "Řekněte mi, jak můžu já - vladař - vyšetřovat krále?" Na to oni: "My netvrdíme, že on je král, to on sám o sobě říká." Pilát k sobě povolal svého rychlého posla a řekl mu: "Nechť je Ježíš předveden šetrným způsobem." Posel odešel a když poznal Ježíše, poklonil se mu, vzal šátek, který měl přes ruku, rozprostřel ho na zemi a řekl: "Pane, jdi po něm a vejdi, volá tě vladař." Když Židé spatřili, co posel udělal, začali křičet na Piláta: "Proč jsi ho nedal předvolat vyvolavačem, ale svým poslem? A posel jakmile ho spatřil, mu projevil úctu hlubokou poklonou, rozprostřel na zem svůj šátek a dovolil mu, aby po něm kráčel jako král."

3 Pilát tedy k sobě povolal posla a řekl mu: "Proč jsi to udělal, žes rozprostřel svůj šátek na zem a dovolil Ježíšovi, aby po něm kráčel?" Na to posel: "Pane vladaři, když jsi mne poslal do Jeruzaléma k Alexandrovi, spatřil jsem Ježíše, jak sedí na oslu a děti Židů držely v rukou větve a volaly na něho, a jiní rozprostírali před ním své pláště se slovy: "Spas nás ty, jenž jsi na výsostech, požehnán budiž, kdo přichází ve jménu Páně."

4 Ale Židé začali křičet na posla: "Děti židů přece křičely hebrejsky, tak odkud víš, jak to je řecky?" Posel na to řekl: "Zeptal jsem se někoho z Židů: Co znamená to, co křičí hebrejsky? A on mi to přeložil." Pilát se jich zeptal: "Jak to volali hebrejsky?" Na to Židé: "Hosanna membrome baruchamma adonai." Pilát se jich ptal: "to hosanna a tak dále, co to znamená?" Židé mu odpověděli: "Spas nás ty, jenž jsi na výsostech. Požehnaný budiž, kdo přichází ve jménu Páně." Na to Pilát: "Jestliže dosvědčujete slova, která řekly děti, v čem se pak dopustil chyby?" Oni na to mlčeli. Vladař pak řekl poslovi: "Jdi ven a přiveď ho, jak budeš chtít." Posel se choval stejně jako dříve a řekl Ježíšovi: "Pane, vejdi, volá tě (k sobě) vladař."

5 Když Ježíš vešel, zatím co praporečníci drželi praporce, tu se obrazy císařova poprsí na praporcích sklonily a hluboce se Ježíšovi poklonily. Když Židé viděli chování praporců, jak se sklonily a hluboce poklonily Ježíšovi, hlasitě křičeli na praporečníky. Pilát však řekl Židům: "Nedivíte se, že se obrazy císařova poprsí sklonily a hluboce poklonily Ježíšovi?" Židé odpověděli Pilátovi: "Viděli jsme, jak praporečníci sklonili praporce a jak mu prokázali úctu." Oni řekli Pilátovi: "My jsme Řekové a chrámoví služebníci, proč bychom mu měli prokazovat úctu? Ačkoli jsme obrazy císařova poprsí drželi, samy o sobě se sklonily a poklonily se mu."

6 Pilát pak řekl představeným synagogy a starším lidu: "Vyberte vy zdatné a silné muže, ať oni drží praporce, uvidíme, jestli se jim skloní." Židovští starší vybrali dvanáct zdatných a silných mužů a uložili vždy šesti, aby drželi praporce a postavili se před soudcovskou stolici vladaře. Pilát pak řekl poslovi: "Vyveď ho z pretoria a přiveď ho zpátky, jak budeš chtít." Ježíš s poslem tedy vyšli z pretoria. Na to Pilát zavolal ty, kteří předtím drželi obrazy císařova poprsí, a řekl jim: "Přísahal jsem při blahu císařově, že vám dám useknout hlavu, jestliže se praporce při vstupu Ježíšově (ne)skloní." Pak vladař přikázal, aby Ježíš vstoupil podruhé. Posel se choval stejně jako poprvé a velmi prosil Ježíše, aby si stoupl na jeho šátek. A když Ježíš vstoupil, praporce se opět sklonily a hluboce se poklonily Ježíšovi.
(A co ta odkrytá zdechlina před upálením mistra Jana Husa? ... Bože, Tvoje pravá Reformace, Tvoje pravá Revoluce se staň podle Tvé Vůle..., staň se Tvá Vůle…
A co zabití, vyhlášení za svatou/ého a pyšnění a nežití v opravdovosti? A co sloužení neharmonii moci a bohatství?)
)

2 1 Když to Pilát viděl, polekal se a chtěl vstát ze soudcovské stolice. Zatímco ještě k tomu sbíral odvahu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Nezačínej si nic s tím spravedlivým člověkem. Dnes mě kvůli němu pronásledovaly zlé sny." Pilát k sobě povolal všechny Židy a řekl jim. "Víte, že moje žena je zbožná a spíše se kloní k vám Židům." Oni řekli: "Ano, víme to." Pilát na to: "Podívejte se, žena mi poslala vzkaz: "Nezačínej si nic s tím spravedlivým člověkem, dnes mě kvůli němu pronásledovaly zlé sny." Židé Pilátovi odpověděli: "Copak jsme ti neřekli, že je to kouzelník? Podívej, teď poslal na tvou ženu sen."

2 Pilát dal Ježíše přivést k sobě a řekl mu: "Proč tito lidé svědčí proti tobě? Neřekneš k tomu nic?" Ježíš řekl: "Kdyby neměli tu moc, neřekli by nic. Jeden každý z nich má moc nad svými ústy, aby mluvila dobře nebo špatně, je to jejich věc."
Pilát se ptá: Co je to pravda? ...
(Caesar touží po moci)...
A Ježíš při obžalobě mlčí...

(V Egyptě všechny modly před Ježíšem padly...).
3 Starší z Židů odpověděli Ježíšovi: "Co je naše věc? Za prvé ses narodil ze smilstva, za druhé tvoje narození v Betlémě vedlo k vraždění nemluvňátek, za třetí tvůj otec Josef a matka Maria uprchli do Egypta, protože nemohli volně žít mezi svým lidem." 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Recommendations: how to promote your textuzitecnyipronevericizde.estranky.cz

(LatonyaMof, 27. 3. 2018 17:26)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

All internet will be CRASHED with XEvil!?

(MashaSargy, 12. 12. 2017 21:59)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

fůůůj

(lili, 5. 12. 2009 7:40)

No...text docela ujde ale nejsou fotky.!!!!!!to dodělejte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!