Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neděle Božího milosrdenství (ze zjevení P. Ježíše sv. sestře Faustýně Kowalské v Krakově/Polsko): "Přeji si, aby se svátek mého milosrdenství slavnostně slavil ( v podobě...) první neděli po Velikonocích. Duše, která se usmíří s Bohem ve svátosti smíření ( v podobě...) a v tento den přijme svaté přijímání ( v podobě...) dosáhne také úplné odpuštění  vin a trestů (:...).
Z roku 1935 sestry Faustyny: Pros růženec milosrdenství, který jsem tě naučil. Každý, kdo ho bude prosit, zakusí moje milosrdenství už zde na zemi... a zvlášť (...) v hodině smrti.
Růženec Božího Milosrdenství (Korunka k Božímu Milosrdenství) se prosí na obyčejném růženci. Na začátku: Otče...,  Zdrávas..., Věřím...
Na velkých zrnkách (místo prosby Otče...): Věčný Otče, věčná Matko..., obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Ducha, Bytost a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa...
Na malých zrnkách (místo prosby Zdrávas): Pro Jeho utrpení buď milosrdný k nám i celému světu." 
Na zakončení třikrát: "Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, (Svatý Milosrdný), smiluj se nad námi a nad celým světem (i vesmírem/y...    ...  a atd. podle Tebe)."

...ať podle Tebe i lidstvo prosí i hromadně...
...navštívil(i...) a...
...v pravé i józe (nejen jako mantru): "Adónaj...Elohim...El Šadaj...Jošua...Miriam...JHVH Cevaot...abba..."
...i vnitřně (i pravě jógicky) se koncentrovat (na toto:) a říci(:) "svaté bytosti a svatá jsoucna, (svaté skutečnosti), pomoz(te) mne i ostatním podle Boha a Jeho Vůle...i sdělte..."...

Ze zjevení P. Marie sestře Pierině Gilliové:
Když mě přinášejí lidem jako Poutnici, jako Mystickou Růži, přicházím s anděly a svatými nebes a stojím po boku sochy a všechny (kteří mne opravdu přijmou) chráním a jim všem žehnám. Stejně tak žehnám těm i klášterům a jejich obyvatelům, kteří mne přijmou s radostí a láskou. Zcela zvlášť však budu svým dětem nablízku v hodině ... jejich smrti  s Boží milostí a svou mateřskou láskou.
Syn řekl Pierině:
Při odevzdání sochy mé Matky, ať nejprve kněz nebo jeho zástupce v mém jménu udělí svaté požehnání,  pak ať prosí: "Přijměte s radostí vznešenou Poutnici, která k vám přichází s touhou vám pomáhat." ... Přinášejte oběti a čiňte pokání v tomto duchu za celou Církev, za celé lidstvo, také za moje kněze/žky a (i) duše zasvěcené Bohu... Při příchodu putovní sochy nejprve proste Anděl Páně, pak sedmkrát Zdrávas Maria a sedmkrát Sláva Otci*(*: Matce, Synu, Dceři, Muži, Ženě, Dívce, Chlapci, Dítěti..., Bohu Jedinému, Trojjedinému, v Trojici Jedinému, Hospodinu Zástupů,Bohu...*), Synu* i Duchu svatému*...ke cti ... sedmi bolestí Panny Marie, Matky Církve.
(To prosíme ke cti...sedmi bolestí P. Marie).
Před odchodem poproste sedmkrát Zdrávas Maria a sedmkrát sláva Otci... ke cti sedmi radostí Panny Marie.
(To prosíme ke cti... sedmi radostí P. Marie).
Potom zazpívejte mariánskou píseň (např.  K nebesům dnes zaleť písni nebo Matko Boží...). Na závěr ať kněz nebo jeho zástupce v mém jménu (a ve jménu*) udělí svaté požehnání. Proste: Marie, Útočiště, pros za nás u Boha Ježíše. 

...jako mysl...Boží...
...nekonečné...prvky...
...a objevy...
...Panno Marie, sv. Václave, Jene..., Jeronýme..., sv. Zdislavo, , sv. Anežko Česká...

...Boží zjevení ...i v generacích... 

První den
Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky a ponoř je do moře mého milosrdenství.
Kriste, slituj se.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo, které odevzdáváme Srdci Tvého Syna, a pro jeho utrpení nám prokaž své milosrdenství, abychom všemohoucnost Tvého milosrdenství oslavovali na věky věků. Amen. (Dále viz Korunka k Božímu Milosrdenství).
Dcero/synu, přistupuješ-li ke svaté zpovědi (v podobě...), k tomuto zdroji mého milosrdenství, vždy na tvou (i) duši stéká má krev a voda, které vytryskly z mého Srdce...když přicházíš ke svátosti smíření (v podobě...), celá/ý se (bytosti) ponoř do mého milosrdenství s velikou důvěrou, abych na tvou (i) duši mohl vylít hojnost své milosti. Věř a důvěřuj, že to já sám čekám v této svátosti na tebe. Řekni duším, že z tohoto zdroje milosrdenství čerpají duše pouze  nádobou důvěry. Prameny mé milosti zaplavují pokorné (i) duše. ...(i) duším, kde že mají hledat útěchy, ... není třeba k tomuto daleké poutě nebo vnějších obřadů...
Říkám: I kdyby (i) duše byla jako mrtvola v rozkladu a lidsky vzato by vzkříšení bylo nemožné a všechno by bylo ztracené, u Boha tomu tak není, zázrak Božího milosrdenství křísí tuto (i) duši zcela úplně...(křísí tělo/a*, duši/e*, ducha/y*...*, celou(é) bytost/i*...* zcela, úplně.)
I ... kněžím/kám , kteří budou hlásat a oslavovat mé milosrdenství, těm dám podivuhodnou moc, pomažu jejich (i) slova  a pohnu srdci (v souladu s Bohem, ne proti svobodě ) i těch, k nimž budou ...mluvit.
Duše (a celé bytosti), které šíří úctu k mému milosrdenství, ochraňuji po celý život jako něžná matka své ... nemluvně a v hodině smrti nebudu jejich soudcem, ale milosrdným Spasitelem.
Ó krásná, skvoucí se, jsi mi , Matko má.
..., Otče můj.
...
Milosrdenství Boží, tryskající z lůna Otce, Matky..* - Tobě důvěřuji.
Milosrdenství Boží, největší z vlastností Božích - Tobě důvěřuji.
Milosrdenství Boží, tajemství nepostižitelné (...) - Tobě důvěřuji.
Milosrdenství Boží, pramení tryskající (i) z tajemství (a to:) Nejsvětější Trojice - Tobě důvěřuji.
Milosrdenství Boží, zdroji zázraků a divů, Tobě důvěřuji.
Milosrdenství Boží, ..., Tobě se zasvěcuji.


Blahoslavení/é milosrdní/é, protože dojdou milosrdenství...
Blahoslavení/é jsou ti/y, kteří/ré působí pokoj, protože oni/y budou nazváni/y syny/dcerami Božími...
...dostanou ...zemi za dědictví . ...uzří Boha...jejich je nebeské království...budou potěšeni/y/a...budou nasyceni/y/a...napojeni/y/a...radujte se a jásejte...v nebesích......a...Most...Ježíše Krista...
...období a svatí andělé...
...Boží paprsek/ky a svatí andělé...
...ať (podle*) Boží (i) paprsek/ky a svatí/é...
...podle Boha ve světle (i) Měsíce/Slunce/hvězd prosím...svaté (i) anděly (nejen Měsíce, Slunce, hvězd): "...pomoz(te)..."
( plní/é světlem/světly... a do sebe:... zapadá a vychází... podle*)
...tunel...světlo...
pravá (opravdová*) církev jako pravé (*) společenství a pravé společenství jako církev...vždy...
...preexistence a vstup...rozpomínání...na...sahá dále než narození nebo smrt na planetě Zemi...a...co se týče...
...na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh...
...ve vesmíru/...planeta...země...říše nerostná, rostlinná, živočišná, lidská, andělská...a ...Bůh.

...kdyby nedošlo k disharmonii/ím, tak by lidstvo mohlo díky Bohu Stvořiteli v ráji...dary a schopnosti...například co se týče přemístění ... a přetvoření těla, zmenšení/zvětšení... odolat gravitaci... nezávislost...pohyb rychlostí...podobu...opustit...n. ...nebýt rušen...vědomí...sledovat...slyšet na dálku...vidět ... a... na dálku...znalost....přenést se...telepatie ...zhmotnění...atd. a vnímání a intelekt ...a civilizace... ve... a čas... a prostor... a... ...a věda, hospodářství a technika a...a příroda...a země ... a vesmír...atd. ...

...všechny svaté dimenze a všechny svaté vibrace...
...všech svatých Tomášů a všech svatých Magdalén...
...a teď ...a tam/tady ...svatá/é zahrada/y a...v nich...
...,pozůstatky ... i v přírodě a člověku...
...i látky a...z jiných časů/odjinud...podle Boha...
...co se týče vnímání...i
...co se týče buněk a dalších i ve smyslu chování a skutečností...podle Boha, B. Vůle...
V pravém i židovství: blaženi/é, kdo z Tvých (i) vod čerpají...Bože, potěšení v ...ráji na věky...Duchem svatým...do svého ráje mne uvedl...
...ať i vědecké výstavy...Ty Bože...a viděl/í/bude vidět, že je to dobré...
...v Bohu/Bohočlověku zakotven/a/o/i/y...
...vnější jako vnitřní a vnitřní jako vnější a... ve smyslu...a vejdete do království...
...Bůh je dokonalý, všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomný...
...Trojice, Jeden Bůh...vztah/y...vydechuje...daruje...rodí...sdílí...
*Ježíš mluví o Otci i o Matce (Boží spravedlnosti a milosrdenství) a atd. podle Boha*.

Ježíš mluví něco ve smyslu: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj...Kdo se podívá chtivě na svého bližního, který není (...) její manžel/jeho manželka*, již s ním/s ní zcizoložil ve svém srdci...Kdo propustí svou manželku/svého manžela* (z jiného důvodu než pro smilstvo) a vezme si jinou/jiného, dopouští se cizoložství.
Bůh* (tak) stvořil člověka ...a co se týče sdílení jeho pohlavnosti se má týkat jen obou partnerů*...  * (  Bůh*     a Boží Vůle*     ,     co se týče nejen budoucnosti, minulosti, přítomnosti) 

...a když třeba by zemřely (vnějškově) nepokřtěné, (dobré) děti, tak přeci jdou do nebe...

22 Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou (ve svatosti) uděláte jedno a (to) vnitřní připodobníte (ve svatosti) vnějšímu a (to) vnější vnitřnímu a to (svaté), co je nahoře, uděláte (ve svatosti) jako to (svaté), co je dole, a když to, co je (svaté) mužské, a to, co je (svaté) ženské, učiníte (ve svatosti) jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít (ve svatosti) na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou..., obraz místo obrazu (obraz na místě obrazu)- pak vejdete do království.
(Mk 10,13-16; Ef 2,14-16)
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->


...klíč(e) pro vstup...podle Boha
Prosba svatého/svaté(i hledající/ho): Pane, ...(vlastními slovy), řekni mi, kde a jak život vznikl ve vesmíru/ve vesmírech...zda forma života cestovala...a co existuje za... a jaká jsou další tajemství skutečnosti ...(a zda tvoříš vesmír/y ...i pro člověka... a tak)...podle Tebe...
Mějte tu důvěru tak velkou... v ...Bohu a dostanete...dojdete...

Dej nám takové poznání a takové schopnosti atd., které máš pro nás připravené. Dej také, pokud je to Tvá Vůle, aby zmizeli i ty naše případné zábrany přehlédnout nebo odmítnout Tvé vyslyšení.

Bože, vzýváme Tvé milosrdenství, uctíváme Tvůj obraz, který jsi svěřil také sestře Faustině. A důvěřujeme Ti. Ty jsi řekl, že nechceš lidstvo trestat, ale že ho chceš přivinout na své srdce a uzdravit ho. Slíbil jsi také dar obrátit i nejzatvrzelejšího hříšníka (v souladu s Bohem) a také to, že když duše bude šířit úctu k Tvému milosrdenství a Tvému obrazu, svěřeného také sestře Faustině, nezahyne, ale že ji budeš bránit v hodině ... smrti jako svoji slávu. Pane, prosíme tě za harmonii a za to, abychom mohli projít bránou Tvého milosrdenství než bránou Tvé spravedlnosti, neboť ty jsi řekl, že než přijdeš jako spravedlivý Soudce, přicházíš jako Král milosrdenství.

...Královna milosrdenství. i k*: ..z...také Ducha, Dítěte, Syna, Dcery, Chlapce, Dívky, Muže, Ženy..atd.*

Dej nám milosti i rozumět Tvému slovu a konat jen dobro, protože Ty jsi jen Dobro. A vyslyš i svaté prosby nevyřčené, nebo ty, které si nedovedeme představit, pokud je to Tvá Vůle a prosíme (alespoň) také za oddálení nebezpečí a jednání proti Tvé Vůli, proti cestě, pravdě a životu, tak jak jsi sám řekl a dej, abychom opravdově žili podle Tvé Vůle, dej nám poznat Tvou (i) Vůli … 

Prosím také s Pannou Marií...* abys dal ještě promluvit svému milosrdenství a ...přidávám se také nést   * a utěšovat * i*

 *:  aby tělo, duše, duch...celá bytost             *

(I tohle ...výše napsané... podle Tebe, Tvé Vůle.)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

XEvil will crash worldwide internet

(LatonyaMof, 26. 3. 2018 16:59)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

XEvil can solve 99% types of captchas

(MashaSargy, 13. 12. 2017 15:17)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.