Jdi na obsah Jdi na menu
 ... Z toho vidíš, jak hluboké je učení o rozlišování a paměti,jak jsme to vyložili u sudokopytníků a přežvýkavých: Zákon byl přece vydán ne na základě toho, jak by se jen maně zazdálo, nebo podle náhlého hnutí mysli (doslova: podle toho, co vpadlo do duše), ale v zájmu pravdy a na vyznačení správných zásad. Když podrobně stanovil jednotlivé předpisy o pokrmech, nápojích a o těch věcech, kterých se dotýkáme, přikazujeme dále, abychom nic "bezdůvodně" nečinili a neposlouchali ani se nedali svést k nespravedlnosti tím, že bychom zneužili moci slova. O zvířatech na zemi, jež mají ostré zuby (zubatcích), je pak možno říci totéž: Škodlivý je způsob lasičky i myší a jim podobných zmíněných v zákoně. Myši všechno poškozují a kazí ne jenom proto, aby se nasytily, ale také pro nic za nic, jen aby se to stalo člověku docela neupotřebitelným, zkazí, nač už se jednou vrhnou.
Také druh lasičky je svým způsobem prazvláštní, neboť kromě řečeného má ještě další škodlivou vlastnost: loví pomocí sluchu a mláďata rodí tlamou. Proto jsou stejné způsoby u lidí nečisté: co pochytili sluchem, to ztělesnili slovem. Druhé vyváleli ve špatnosti, spáchali pak úmyslnou neřestnost, sami sebe i všechno potřísňujíce poskvrnou bezbožnosti...

...zrychlení?... ... tajemství a moudrost a rozumnost (atd. podle Boží Vůle)...

...Pohleďte (uvažujte o celém Jeho díle) na nebe s jeho světly, jež se neodchylují od svých drah (v stanovištích svých světel), jak každé vychází a zapadá podle svého pravidla a podle svého času, aby neporušilo Boží řád.
Pohleďte na zemi v jejích proměnách, jak se v nich od začátku do konce trvale projevuje dílo Boží (a všechno je pro vás viditelné).
Sledujte léto a zimu, jak je v zimě celá země plná vody a jak nad ní plují oblaka sesílající rosu a déšť.
Všimněte si, jak jsou v zimě všechny stromy jako odumřelé a všechno listí mají opadané až na čtrnáct stromů (na nichž zůstává...), jimž listí nepadá, nýbrž ponechávají si staré od dvou do tří zim, než přijde nové.
A popatřte i na letní dny, jak zemi ozařuje slunce (slunce v nich pálí a žhne) v zenitu. Když vy hledáte stín a úkryt před slunečním úpalem, i země žhne plamenným žárem, takže na zemi a na skály nemůžete ani vstoupit.
Pozorujte, jak se stromy (ty stromy) obalují zeleným listím a nesou plody (...k slávě pocty..., ...oslavujte a porozumějte všem těmto dílům...*): Toho všeho si všímejte a vězte, že Ten, který je věčný (*), učinil to vše pro vás (na věky věků učinil všechna tato díla).
To pro vás tvoří Bůh i v každém dalším  roce a celé toto jeho dílo je mu k službám a přetrvává beze změny tak, jak Bůh stanovil ( a všechno Jeho vykonává jeho slovo/příkaz).
Hleďte, jak moře a řeky družně spolupracují.
Vám však chyběla vytrvalost v plnění zákonů Páně, naopak jste je porušovali/y a vaše klevetná ústa se zlobně protivila Božímu majestátu (vy však jste změnili/y jeho dílo a přestupovali/y jste vůči němu slovy/ústy velikášskými a tvrdými v den nečistoty) - vy lidé kamenného srdce jste nemohli dojít klidu.  
...Vám však ... přeci ... bude patřit světlo a radost i pokoj ... a země se stane jejich dědictvím a domovem... vám bude přeci patřit to krásné v harmonii, vám bude propůjčena moudrost a rozumnost (atd.) ve vzájemné harmonii, vy budete přeci žít bez hříchu, bez "svévolnosti", bez pýchy, bez jakékoli další negativity na věky...
...vy přeci již na "tomto světě" trvajícího "do posledního dne" nebudete setrvávat ve hříchu a do konce svého "vezdejšího života" nebudete trestáni (a neobrátí se vaše myšlenky, slova, skutky atd. proti vám) a nezajdete, nýbrž naplní se počet dní vašeho žití a sestoupíte v pokoji do ticha stezkou spravedlivých bytostí, ve šťastná léta se obrátí nakonec dny vašeho žití, budete obdarováni radostí a mírem a budete blahoslavení/é...   
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář